Behandling, värt att veta

HUR KAN BEHANDLINGEN FÖRBÄTTRAS?

Med de behandlingsmetoder, som vi har idag kan bara ett begränsat antal patienter botas, men sjukdomen kan hållas i schack längre eller kortare tid hos många patienter. I princip gäller att ju mindre och mer begränsad tumören är dess bättre chans till bot.

Orsaken till att behandlingsresultaten inte är så bra är att tumören ofta ger symptom ganska sent, så att den har hunnit växa till ganska mycket när diagnosen ställs. Behandlingen av lungcancer, främst den medicinska har förbättrats under de senaste decennierna och flera nya mediciner är på väg. Ur den synpunkten ser framtiden mer lovande ut än någonsin tidigare, men det kommer att behövas många studier och ta lång tid innan förbättringarna märks på allvar.

DELTAGANDE I KLINISKA STUDIER?

Allt fler patienter kommer nog att erbjudas att vara med i kliniska studier. Det kan kanske för en del patienter kännas osäkert att man skall behöva göra studier. Man vill ju helt enkelt ha så bra behandling, som möjligt. Men sanningen är tyvärr att lungcancerbehandlingen behöver förbättras mycket och detta måste ske genom kliniska studier.

För patienter, som erbjuds att vara med i studier kan det vara bra att veta att innan en studie kan komma igång så har den först mycket noga diskuterats och analyserats av inblandade läkare för att den inte skall utsätta patienter för onödiga risker och ge dem så goda chanser som möjligt. Dessutom måste den godkännas av Läkemedelsverket och av en etisk kommitté.

Det har visat sig i analyser att det faktiskt i de flesta fall är en fördel att vara med i studier (oavsett vilken behandling det gäller) troligen eftersom kontrollen av patienter i studier är speciellt noggrann.

KIRURGI

Kirurgi används inom cancerbehandling i flera olika syften:

 1. Diagnos För att bestämma tumörtyp och spridning. En mindre vävnadsbit avlägsnas (biopsi) och undersöks på labb.
 2. Behandling För att avlägsna tumören och omkringliggande vävnad som kan innehålla tumörceller.
 3. Stadieindelning För att kunna bestämma tumörstadie. Görs ofta i samband med borttagande av tumören.
 4. Rekonstruktion För att bygga upp delar av kroppen som skadats av tumör eller i samband med behandling.
 5. Palliation Även om tumören inte kan tas bort helt eller botas, kan kirurgi användas för att lindra de symptom som tumören gett upphov till.

STRÅLBEHANDLING

Innebär bestrålning av solida tumörer med joniserande strålning. Vanligtvis används en s k liniär accelerator. Strålningen skadar cellernas genetiska material, vilket gör att de inte kan fortsätta dela sig. Även normala celler skadas av strålningen, men dessa har bättre förmåga till reparation och kan läka sig själva.

Strålbehandling kan delas in i två huvudsakliga kategorier:

 1. Palliativ: Används för att lindra tumörsymptom, som smärta eller blödning. Ges ofta under en kortare tidsperiod.
 2. Radikal: Ges i kurativt syfte. En hög stråldos ges för att totalt eliminera tumören. Denna behandling måste ges under längre tidsperioder, ofta 4-6 veckor, för att normala celler ska kunna återhämta sig.

Antal behandlingar och stråldos är beroende av tumörens egenskaper (läge, storlek, strålkänslighet mm) samt på patientens allmäntillstånd.

Strålbehandling ges ofta i kombination med kemoterapi / kirurgi. Exempelvis kan strålbehandling ges för att krympa en tumör innan kirurgiskt ingrepp, eller efter för att döda eventuellt kvarvarande tumörceller.

MEDICINSK BEHANDLING (KEMOTERAPI)

Ett stort antal läkemedel används inom cancerbehandling. Vanligtvis ges en kombination av olika läkemedel under ett antal veckor eller månader. Behandlingen läggs upp individuellt baserat på olika faktorer som lungcancertyp, spridning, patientens hälsotillstånd mm.

Syftet med behandlingen kan vara:

 • Minska tumörens tillväxt
 • Förhindra spridning
 • Lindra symptom som orsakats av tumören
 • Eliminera samtliga tumörceller

Kemoterapi ges i cykler. Mellan cyklerna återhämtar sig normala celler bättre än tumörcellerna.

NYA BEHANDLINGSMETODER

På senare år har flera nya lovande behandlingsmetoder utvecklats, vilka förhoppningsvis kan komplettera / ersätta dagens behandlingsformer. Nedan presenteras en överblick av några av dem och ytterligare information finns att hitta i avsnittet Länkar.

GENTERAPI

Cancer orsakas av mutationer i cellernas DNA. Tanken med genterapi är att överföra en normal kopia av den defekta genen till cellerna och därmed vända sjukdomsprocessen. Denna terapi skulle kunna användas på samtliga cancerformer och intensiv forskning pågår. Förhoppningarna är stora, men metodens effektivitet och säkerhet måste säkerställas innan klinisk anvädning.

IMMUNOTERAPI

Metod för att stimulera kroppens eget immunförsvar att bekämpa cancern. Kan även användas för att minska bieffekterna av andra behandlingsmetoder.

Monoklonala antikroppar är antikroppar som designats för att känna igen och binda till ett specifikt protein på cancercellers yta. Dessa kan dels användas separat, och aktiverar då immunförsvaret när antikroppen bundit till tumörcellen. Eller så antikroppen bära med sig läkemedel, toxiner eller radioaktiva ämnen till tumörcellerna.

ANTIANGIOGENES

Patienten ges angiogeneshämmande läkemedel som förhindrar bildande av nya blodkärl. Syftet är strypa tumörens tillförsel av syre och näring, vilket förhindrar tillväxt och spridning.

På senare år har flera nya lovande behandlingsmetoder utvecklats, vilka förhoppningsvis kan komplettera / ersätta dagens behandlingsformer.