Svenska lungcancerstudiegruppen

Svenska lungcancerstudiegruppen, SLUSG, bildades 1986. Den utgjordes, och utgörs än, av en samling kliniskt verksamma lungcancerintresserade läkare från hela landet. Från början var en av uppgifterna att utarbeta ett nationellt vårdprogram för lungcancer.

Med tiden har arbetet i gruppen fokuserats på att samarbeta runt kliniska studier, verka för fortbild-ning i form av ett årligt svensk lungcancermöte samt utlysa resestipendier för yngre kollegor. Forsknings-anslag utdelas också till nationella studier.

SLUSG försöker också, tillsammans med patient-föreningen, att arbeta för att öka medvetenheten om lungcancer gentemot styrande instanser.