Svenska Lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse

Bakgrund

Svenska planeringsgruppen för lungcancer

1986 bildades Svenska planeringsgruppen för lungcancer. Den utgjordes ursprungligen av ett tiotal lungcancerintresserade läkare från hela Sverige. Det vara mest onkologer och lungläkare, men även thoraxkirurg, patolog och röntgenläkare ingick i gruppen. Ett viktigt syfte var att skapa ett nationellt vårdprogram för lungcancer, som skulle fungera som stöd för att hela landet skulle få tillgång till så bra behandling som möjligt enligt senaste vetenskapliga rön. Gruppens förste ordförande var Sverre Sörensen.

I samband med bildandet och under de första åren stöttades gruppen ekonomiskt av ett läkemedelsföretag. Efter några år fick gruppen stöd från Cancerfonden och banden till industrin kunde klippas. Planeringsgruppen består idag av ett 30-tal medlemmar.

Planeringsgruppen har kontakt med motsvarande grupper inom de nordiska länderna och vart tredje år arrangeras ett gemensamt nordiskt lungcancermöte.

Det första vårdprogrammet

Att utarbeta det första vårdprogrammet för lungcancer var ett prioriterat område med mål att säkerställa att utredning och behandling av lungcancer blev lika över hela Sverige. 1991 var det första vårdprogrammet klart. Vårdprogrammet i sin tryckta version uppdaterades 2002 och 2015. Numera är vårdprogrammet digitalt och regelbundna uppdateringar genomförs, vilket är nödvändigt för att möta den snabba utvecklingen som sker inom lungcancerområdet. Inom Svenska planeringsgruppen för lungcancer återfinns även vårdprogramgruppen för lungcancer som ansvarar för att vårdprogrammet hela tiden hålls uppdaterat. Aktuellt vårdprogram återfinns på cancercentrums hemsida/RCC i samverkan.  

Svenska Lungcancerstudiegruppen (SLUSG)

Svenska lungcancerstudiegruppen (SLUSG) bildades 1991 med Ola Brodin som förste ordförande, med syfte att öka deltagandet i kliniska studier. Svenska planeringsgruppen och SLUSG är idag samma sammanslutning av läkare.

1992 anordnade SLUSG det första nationella lungcancermötet, ett möte som därefter arrangerats en gång årligen, första veckan i maj. Det nationella lungcancermötet är en viktig mötespunkt för lungcancerintresserade läkare och sjuksköterskor där aktuella studier redovisas och diskussion om utredning och behandling är centralt.

Lungcancerfonden – Svenska Lungcancerstudiegruppens Insamlingsstiftelse

Svenska lungcancerstudiegruppens insamlingsstiftelse bildades 2004. Stiftelsen har under åren, förutom att vara en garant för de nationella lungcancermötena även utdelat ekonomiskt stöd till olika forskningsprojekt, ekonomiskt stöd till patientföreningen för lungcancer (Lungcancerföreningen) samt utdelat resestipendier till internationella lungcancermöten. Stiftelsen har ett 90-konto som lyder under Stiftelsen för insamlingskontroll. Detta innebär en garanti att insamlade medel går till ändamålen för stiftelsen.

Projekt

Stiftelsen har under åren bland annat stöttat:

  • STING-2 studien – en studie av intensifierad behandling vid småcellig lungcancer
  • En studie avseende möjligheten att upptäcka lungcancer via utandningsluften med hjälp av hund
  • Startandet av den första studien inom ramen för SMIL-projektet (Swedish Molecular Initiative against Lung Cancer) vilket skapats i samverkan med landets universitetskliniker. Studien avser att via kvalitetsregistret för lungcancer identifiera aldrig-rökare och därefter, med hjälp av molekylärbiologiska analyser, studera orsaker till varför dessa får lungcancer.
  • En studie av samanalys av olika register (ffa kvalitetsregister för lungcancer och läkemedelsregister) för att studera om vissa läkemedel som används för andra sjukdomar, högt blodtryck och diabetes, också kan motverka lungcancer.

Lungcancerföreningen – Patientföreningen för lungcancer

Flera medlemmar av SLUSG, inte minst Ola Brodin, hjälpte till vid bildandet av patientföreningen 2004.  Stiftelsen stöttade dessutom Lungcancerföreningen ekonomiskt under en period då läkemedelsföretagens möjlighet till stöttning minskat och innan den blev så stor att det fanns möjlighet till bidrag från Socialstyrelsen. Representanter från patientföreningen deltar aktivt vid de årliga nationella lungcancermötena.

Resestipendier

För att uppmuntra och stödja yngre kollegors fortbildning och forskning inom lungcancerområdet delar Stiftelsen varje år ut resestipendier till Världskongressen för lungcancer.

Svenska lungcancerstipendiet

Svenska lungcancerstipendiet är en årlig utmärkelse till en person som genomfört värdefulla insatser inom lungcancerområdet och har delats ut sedan 2010. Det kom till på initiativ och bekostas av ett läkemedelsföretag. Valet av pristagare görs dock av Stiftelsens styrelse.