Projekt vi stödjer

SMIL – Swedish Molecular Initiative against Lung cancer

Även om rökning givetvis är den viktigaste orsaken till lungcancer så har ca 15% av de kvinnliga och ca 10% av de manliga lungcancerpatienterna aldrig rökt. De senaste decennierna har molekylärbiologiska forskningsframgångar lett till att målstyrd behandling (med läkemedel som riktar sig mot en specifik förändring som kunnat detekteras i cancercellerna) dramatiskt ökat livskvalitet och överlevnad för vissa undergrupper av patienter med avancerad lungcancer. Sådana förändringar uppstår mest typiskt genom mutationer (exempelvis i EGFR) eller genfusioner (exempelvis involverande ALK). Att lungcancer hos aldrig-rökare oftare uppvisar någon av de tumördrivande mutationer eller genfusioner som det går att rikta den onkologiska behandlingen emot har sannolikt bidragit till de senaste årens ökade medvetenhet om just denna patientgrupp. Några exempel på möjliga bakomliggande orsaker till lungcancer hos aldrig-rökare (i de flesta studier definierat som att ha rökt färre än 100 cigaretter i livet) är ärftlighet, diverse exponeringar i yrkeslivet, radon, passiv rökning och luftföroreningar (såväl inomhus som utomhus). Det finns också rapporter om att infektioner, hormonella faktorer och obalanserad kost kan spela roll

SMIL (Swedish Molecular Initiative against Lung cancer) är ett nationellt och helt öppet nätverk för både prekliniker och kliniker med intresse för lungcancerforskning. SMIL bildades inom SLUSG i syfte att bedriva gemensamma nationella molekylära forskningsprojekt och som första studie valde vi att genomföra en populationsbaserad karakterisering av lungcancer hos personer som aldrig rökt. Via nationella lungcancerregistret [1] har vi identifierat samtliga lungcancerpatienter som opererats under en tioårsperiod (2005-2014) och som registrerats som aldrig-rökare, totalt 546 patienter. Efter att patientjournaler och tumörmaterial granskats av lungmedicinare/onkolog respektive patolog i varje region har felregistrerade rökare/ex-rökare och fall med felaktiga histologier kunnat utgå och för ytterligare fall har tumörmaterialet inte gått att finna vid aktuell patologavelning. Cohorten består därmed nu av 430 fall, varav 299 kvinnor och 131 män. Medianvärde för patienternas ålder vid diagnos är 70 år. 90% av tumörerna är av typen adenocarcinom. I detta nationellt insamlade och populationsbaserade tumörmaterial undersöker vi nu, bland mycket annat, förekomsten av mutationer eller fusionsgener. I de första 132 fall som analyserats avseende både mutationer och genuttryck har behandlingsbara eller potentiellt behandlingsbara förändringar påvisats i hela 85% av fallen. Som nästa steg, efter det att även resterande 298 tumörer analyserats på motsvarande vis, planerar vi ytterligare fördjupad molekylär analys (bland annat med bredare sekvensering) av de tumörer där ingen av de två tidigare använda metoderna detekterat någon drivande genförändring (preliminärt således 15% av hela aldrig-rökar-cohorten). Vi hoppas att detta arbete, och även andra kommande studier baserade på samma tumörcohort, ska leda till ökad förståelse för rökningsoberoende tumörbiologi och till nya behandlingsmöjligheter för aldrig-rökare med lungcancer.